سهم مصرف يارانه هاي انرژي در بخش هاي مختلف
(15 آذر 1392)
مهر ماه 89
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تحليل تعادل عمومي محاسبه پذير اثر اصلاح يارانه حاملهاي انرژي بر تورم و توليد ناخالص داخلي
(15 آذر 1392)
حسيني نسب،سيد ابراهيم - حاضري نبري،هاتف

اقتصاد » پژوهش هاي رشد و توسعه اقتصادي » تابستان 1391- شماره 7

واژگان کليدي: مدل تعادل عمومي محاسبه پذير، اصلاح يارانه، قيمت حامل هاي انرژي، توليد کل، تورم
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
بررسي يارانه انرژي و آثار افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر سطوح قيمتها در ايران
(15 آذر 1392)
زورار پرمه

فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره ٣;٤; ، بهار ١;٤;٧; ،١;٣;٨;٤;

يارانه حامل هاي انرژي / ماتريس حسابداري اجتماعي / شاخص قيمت ها / هزينه زندگي خانوارها
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
تدوين استراتژي مديريت توزيع يارانه هاي انرژي در صنايع بشدت انرژي بر
(15 آذر 1392)
هومن فرزانه - اميد شاكري- مهرنوش دشتي - محمد قانع

هفتمينه همايش ملي انرژي - دي 1388
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
مدلسازي توابع رفاه اجتماعي (مطالعه موردي: توزيع يارانه انرژي)
(15 آذر 1392)
احمد عاملي

نشريه: اقتصاد » تحقيقات مدل سازي اقتصادي » بهار 1390 - شماره 3
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
اثر حذف يارانه هاي انرژي بر رشد اقتصادي کشور ايران
(14 آذر 1392)
رحمان خوش اخلاق: استاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

سيد محسن خليفه سلطاني: رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

زهرا پاکدل: دانشجوي کارشناس ارشد رشته توسعه اقتصادي و برنامه ريزي دانشگاه آزاداسلامي واحد خميني شهر

 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
گزارش هدفمندكردن يارانه ها
(14 آذر 1392)
مروري بر گزارشات كميسيون انرژي، نفت و محيط زيست از سال 1389 تا سال 1391

و ارائه راهكارها

كميسيون انرژي، نفت و محيط زيست اتاق بازرگاني ايران

91/11/05
 
نويسندگان متعدد (fsharbafian@energyseec.com)
پنجشنبه 12 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 11 مرتبه نمایش این صفحه: 11 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1364 مرتبه نمایش کل سایت: 1374 مرتبه