شما ميتوانيد مقالات دومين همايش ملي انرژي بدون نياز به عضويت در سايت دريافت نماييد.

هيچ کدام از اين مقالات، روي سرور سايت energyseec قرار ندارند.

لينک مقالات اصلاح شد و قابل دريافت مي باشند. در صورت بروز هر گونه مشکل به لينک اصلي مراجعه نماييد.


دومين همايش ملي انرژي
تهران-ارديبهشت 1378

 

AWT IMAGE مباحث راهبردي انرژي

1. انرژي هسته اي در توسعه بهينه سيستم عرضه برق کشور   PDF  270  KB
2. انرژي و امنيت ملي   PDF  292  KB
3. ارزيابي تاثيرات زيست محيطي سببي در نيروگاه هاي برق آبي کشور    PDF  232  KB
4. انرژي و امنيت ملي   PDF  132  KB
5. انرژي زمين گرمايي   PDF  467  KB
6. معيارهاي زيست محيطي تعيين تناسب اراضي براي ساخت نيروگاه ها   PDF  153  KB
7. بررسي و تحليل موجوديت انرژي باد در منطقه ديزباد خراسان   PDF  164  KB
8. امکان سنجي استفاده از توربينهاي بادي جهت نيل به توسعه پايدار   PDF  209  KB
9. مطالعات ژئوفيزيکي به منظور اکتشاف منابع انرژي زمين گرمايي در سبلان    PDF  222  KB
10. آلودگي محيط هاي دريايي در اثر انتقال سوخت    PDF  177  KB
11. مصرف انرژي و تغيير آب و هوا   PDF  160  KB
12. آمايش سرزمين ،شهرهاي جديد و استراتژي بهينه سازي مصرف انرژي   PDF  183  KB
13. برآورد انرژي امواج سواحل ايران    PDF  164  KB
14. کاربرد مديريت کيفيت جامع در مديريت انرژي    PDF  185  KB
15. بررسي امکان استفاده از بيوگاز در ايران    PDF  133  KB
16. انرژي الکتريکي در مجموعه حامل هاي انرژي کشور PDF  275 KB
17. ملاحظات زيست محيطي بخش انرژي     PDF  153  KB
18. نگرشي بر توليد زغال سنگ و اثرات زيست محيطي آن    PDF  153  KB
19. بررسي آزمايشگاهي اثرات زيست محيطي آلودگي حرارتي نيروگاه نکاء بر روي آبزيان درياي خزر  PDF  142   KB
20. ضرورت استفاده از استراتژيهاي بهبود بهره وري مصرف انرژي در بخش صنعت    PDF  159  KB  
21. شناخت دقيق بخش انرژي در ايران و تهيه داده هاي پايه      PDF  149  KB
22. پژوهشي پيرامون شناسايي و کنترل منابع اتلاف انرژي در کوره ها      PDF  135  KB 
23. نقش منابع انرژي در تامين امنيت ملي ايران در مقطع 1357 ـ  1295    PDF  156  KB 
24. انرژي     PDF  100  KB
25. مقايسه مدل تخريب محيط زيست با مدل پتانسيل رسوبدهي در حوزه آبخيز سد امير کبير    PDF  136  KB
26. بررسي اثرات سوء زيست محيطي ناشي ازبايوسايدهاي مصرفي در صنعت نفت روي شاخص هاي بيولوژيکي آب هاي شيرين     PDF  142  KB
27. انرژي برق آبي     PDF  160  KB
28. گاز طبيعي انتخاب برتر براي محيط زيست     PDF  153  KB
29. برآورد ميزان انتشار آلاينده هاي هوا          PDF  196  KB
30. شرايط استثنايي نواحي جنوبي درياي خزر جهت استفاده از انرژي گرماي دريايي PDF  212  KB 
31. بهره برداري ترکيبي از منابع مختلف انرژي به عنوان يک فن آوري موثر و کارا    PDF  852  KB 
32. مفاهيم توسعه پايدار در آينده    PDF  123  KB

AWT IMAGE مباحث اقتصاد انرژي

 1. بررسي اثرات تورمي افزايش قيمت انرژي   PDF  934  KB
2. بررسي توجيه اقتصادي استفاده از کنتورهاي چند تعرفه در بخش خانگي و قيمت گذاري برق بر حسب زمان مصرف   PDF  259  KB
3. حمل و نقل ريلي ـ صرفه جويي انرژي    PDF  134  KB
4. ابزارهاي صرفه جويي انرژي     PDF  262  KB
5. سياست خارجي ايران و فرصت هاي ترانزيت انرژي در منطقه خزر    PDF  144  KB
6. راهبردهاي اقتصادي کاربرد سيستم هاي گرمايش خورشيدي در مناطق مختلف اقليمي ايران   PDF  268  KB
7. ارزيابي فني ـ اقتصادي جايگزيني لامپهاي کم مصرف با لامپهاي رشته اي در بخش تجاري ـ عمومي اقتصاد ايران    PDF  222  KB
8. بررسي رابطه عليت بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي    PDF  204  KB
9. طرح سناريوهاي مختلف توسعه سيستم انرژي هيدروژني و بررسي سناريوي (حداقل نيازها)     PDF  214  KB
10. بررسي جانشيني عوامل توليد در فرآيند توليد برق و اثر آن بر صرفه جويي انرژي   PDF  898  KB
11. عوامل موثر در گاز سوز کردن اتومبيل هاي سواري ـ تحليل اقتصادي با استفاده از الگوي لوجيت   PDF  197  KB
12. اقتصاد بدون نفت    PDF  409  KB
13. بررسي هزينه هاي سرمايه اي و جاري انواع نيروگاههاي امواج   PDF  1280  KB
14. بررسي روند متوسط مصرف سرانه گاز طبيعي در بخش خانگي ـ تجاري    PDF  180  KB
15. تحليل اقتصادي روشهاي صرفه جويي انرژي در يکي از کارخانه هاي صنايع تبديلي فولاد    PDF  193  KB
16. تحليل و بررسي تعرفه هاي گاز طبيعي    PDF  1550  KB
17. رابطه علي بين رشد اقتصادي و مصرف انرژي در اقتصاد ايران   PDF  148  KB
18. بهينه سازي مصرف انرژي در حمل و نقل با رويکرد به ترابري ريلي و برقي کردن آن    PDF  134  KB
19. صرفه جوئي هاي اقتصادي در کنترل مصرف بنزين   PDF  144  KB
20. کار کرد تجاري اقتصاد بدون نفت ايران  PDF  125  KB
21. بهره وري انرژي و مشکلات محاسبه شاخص هاي آن    PDF  126  KB
22. ارزيابي رابطه انرژي با ساير نهاده هاي توليدي در فرآيند توليد صنايع ايران    PDF  225  KB
23. بررسي افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي بر روي مصرف آن در ايران PDF  4620  KB
24. قيمت نفت در بازار جهاني و سياستهاي پيشگيرانه در بخش انرژي در ايران   PDF  1020  KB

AWT IMAGE مباحث آموزشي- تحقيقاتي انرژي

 

1. پروژه نرم افزار جهت صرفه جوئي انرژي در ساختمانهاي مسکوني    PDF  136  KB
2. طرح بهبود ساختار سازماني بخش زغال سنگ کشور    PDF  151  KB
3. مراحل مميزي و مديريت انرژي صنايع : مطالع موردي صنايع فولاد    PDF  124  KB
4. سير انرژي در کشاورزي پايدار    PDF  144  KB
5. ملاحظات انرژي , محيط زيست , بازدهي و اقتصاد در حمل و نقل    PDF  154  KB
6. مشکلات امور انرژي در کشورهاي درحال توسعه    PDF  129  KB
7. طرح معيار مصرف انرژي در يخچال ـ يخچال فريزرهاي خانگي     PDF  815  KB
8. جستجو و دسترسي پژوهشگران به منابع اطلاعاتي ـ تنگناهاي موجود , چشم اندازهاي آينده    PDF  155  KB
9. تعيين استاندارد مصرف انرژي اتو برقي خانگي    PDF  119  KB
10. تعيين استاندارد مصرف انرژي بخاري برقي     PDF  117  KB
11. معرفي ساختار سازماني آزمايشگاه ملي صرفه جويي انرژي و تشريح اهداف آن    PDF  1370  KB
12. برچسب لوازم خانگي    PDF  149  KB
13. الگوي مصرف انرژي    PDF  124  KB
14. اکوسيستم فرهنگي    PDF  131  KB

 

AWT IMAGE مباحث فن آوري انرژي

  

1. آزاد سازي MW 5000 از ظرفيت توليد و شبکه برق رساني بوسيله خازن گذاري در شبکه فشار ضعيف    PDF  297  KB
2. 
کاربرد ذخيره سازي مغناطيسي ابررسانا در افزايش بارگيري از شبکه انتقال انرژي    PDF  873  KB
3. 
سهم زياد تلفات پيک بار از کل تلفات انرژي الکتريکي    PDF  99  KB
4. 
کاربراتور الکترونيکي    PDF  799  KB
5. 
مطالعه تجربي عملکرد پيل سوختي با بستر قليائي    PDF  159  KB
6. 
بسته نرم افزار طراحي پره هاي توربين هاي بادي    PDF  1510  KB
7. 
نرم افزار جامع آناليز پارامترهاي اصلي نيروگاه خورشيدي از نوع دريافت کننده مرکزي با ميدان شمالي    PDF  2740  KB
8. 
بهينه سازي مصرف انرژي در کوره ها    PDF  183  KB
9. 
بررسي انواع سيستم هاي استحصال انرژي امواج و انتخاب سيستم هاي مناسب براي سواحل جنوبي ايران   PDF  126  KB
10. 
جايگزيني سوختهاي مناسب به جاي چوب و بوته    PDF  91  KB
11. 
بررسي ميزان اتلاف فرآورده هاي نفتي در شبکه انتقال و توزيع    PDF  136  KB
12. 
توربين بادي صبا    PDF  176  KB
13. 
مکان يابي و بررسي اقتصادي نيروگاه هاي بادي جهت تامين الکتريسيته مورد نياز کشاورزي دشت ديزباد خراسان    PDF  172  KB
14. 
پخش بار اقتصادي در شبکه قدرت مشتمل بر نيروگاههاي خورشيدي با در نظر گرفتن قابليت اعتماد مناسب   PDF  1990  KB
15. 
سيستم هاي انرژي فتوولتايي و رقابت پذيري اقتصادي آنها    PDF  1430  KB
16. 
انتخاب موتور القايي مناسب در کاربردهاي صنعتي    PDF  1520  KB
17. 
بررسي فني و اقتصادي نيروگاه زباله سوز و طراحي يک نمونه زباله سوز براي زباله شهر تهران    PDF  147  KB
18. 
توليد مستقيم بخار در کلکتورهاي سهموي خطي براي نيروگاههاي خورشيدي    PDF  562  KB
19. 
صرفه جوئي در انرژي مصرفي    PDF  100  KB
20. 
بررسي سيستم هاي گرمايش متمرکز با استفاده از سيستم توليد همزمان    PDF  136  KB
21. 
بازيافت حرارت و تصفيه گازهاي دودکش    PDF  923  KB
22. 
مديريت مخزن و اصول آن    PDF  3800  KB
23. تعيين سطح کلکتور مورد نياز براي تامين آب گرم مصرفي يک واحد مسکوني در تهران
24. 
معرفي روش توليد انرژي توسط استخرهاي خورشيدي آب نمک    PDF  123  KB
25. 
پتانسيلهاي صرفه جوئي مصرف انرژي در فرآيند هاي خشک کردن    PDF  581  KB
26. 
مقايسه روش هاي اندازه گيري راندمان موتورهاي القايي و ارايه راه حلهايي براي کاهش مصرف انرژي آنها    PDF  2780  KB
27. مقايسه رفتار توليدي چاه در مخازن نفت سبک و سنگين    PDF  11000  KB
28. 
بهبود انتقال حرارت با استفاده از مبدلهاي حرارتي پيشرفته خنک کننده روغن در واحد هاي گازي    PDF  1940  KB
29. 
اتوماسيون شبکه هاي توزيع انرژي الکتريکي    PDF  159  KB
30. 
بررسي انرژي هاي تجديدپذير سيستم هاي فتوولتائيک    PDF  927  KB
31. 
مديريت انرژي در بهينه سازي عملکرد کوره هاي القايي بدون هسته    PDF  1360  KB
32. 
طراحي و ساخت مجموعه متمرکز کننده خورشيدي سهموي باز    PDF  168  KB
33. 
حفاظت توربينهاي بادي در برابر صدمات ناشي از صاعقه    PDF  134  KB
34. 
صرفه جوئي انرژي در موتورها و ترانسفورماتورها    PDF  156  KB
35. 
تعيين ارتفاع بهينه برج و محل قرارگيري بهينه هليوستات ها در اولين نيروگاه خورشيدي ايران از نوع دريافت کننده مرکزي با ميدان شمالي   PDF  218  KB
36. 
روش هاي کاهش مصرف انرژي در سردخانه ها    PDF  872  KB
37. 
تاثيرات تکنولوژي هاي صنعتي در ميزان انرژي بري آنها   PDF  352  KB
38. 
طرح بکارگيري شاخص هاي نورزا به منظور هدايت و راهنمايي در معابر فاقد روشنايي ” شب تاب “    PDF  1690  KB
39. 
هيدروژن , پيل هاي سوختي و محيط زيست    PDF  1110  KB
40. نيروگاههاي پيل سوختي کربنات مذاب
41. 
انرژي و خودروهاي جديد رهيافتي براي سياستگذاري صنعت خودرو    PDF  2710  KB
42. 
بررسي و امکان سنجي نيروگاههاي پيل سوختي متانولي    PDF  1340  KB
43. 
تکنولوژي ذخيره سازي انرژي سرمايشي و مديريت انرژي در ساختمانها    PDF  2380  KB
44. 
بررسي و مقايسه ميزان مصرف انرژي و نوع سوخت در فرآيندهاي استخراج آهن    PDF  2500  KB
45. 
کاربرد انرژي ثقل در راهبري شبکه هاي آبياري تحت فشار    PDF  2170  KB
46. 
تجزيه و تحليل اقتصادي توليد هيدروژن مايع در ايران    PDF  196  KB
47. 
بهينه نمودن توزيع فرآورده هاي نفتي در استان اصفهان    PDF  144  KB
48. 
استفاده از نيروگاههاي امواج با عملکرد ستون نوساني آب در جذب انرژي از امواج دريا    PDF  2400  KB


AWT IMAGE مباحث ساخت، اجتماعي و فرهنگي انرژي

 

1. تحقيق و توسعه ملي در بخش انرژي    PDF  958  KB
2. نظام آموزش ملي- مصرف بهينه انرژي و توسعه جامع    PDF  111  KB
3. طرح ايجاد پايگاه اطلاعاتي انرژي در کشور    PDF  137  KB
4. طرح ايجاد مجموعه نمايشگاهي و آموزشي انرژي    PDF  191  KB
5. نقش دوره هاي آموزش بهره وري انرژي در صنايع     PDF  1020  KB
6. انرژي و آموزشها و پژوهشهاي مربوطه در کشور     PDF  187  KB

 

پنجشنبه 12 تير 1399
ورود اعضا
 
ورود اعضاء
نام کاربري:
کلمه عبور:
عضوبت و استفاده از خدمات سايت
عضويت در کنسرسيوم

 


آمار بازديد سايت
آمار بازديدکنندگان: بازدید این صفحه: 1 مرتبه نمایش این صفحه: 1 مرتبه
  بازدید کل سایت: 1343 مرتبه نمایش کل سایت: 1352 مرتبه